Gå til hoved-indhold

Download

Referat af ordinær generalforsamling i DTH, mandag d. 31. maj 2023 kl. 19:00

 

Velkomst ved formand, Morten Andersen.

 

Antal fremmødte: 12, heraf 8 fra bestyrelsen + én suppleant – i alt 10 stemmer repræsenteret.

 

Fraværende fra bestyrelsen: Julie Kjeldsen.

 

1. Valg af dirigent, samt stemmetællere

 

 • Kristian Egebæk Mortensen valgt som dirigent uden modkandidater.
 • Rico Jørgensen udpeget som referent.
 • Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet ved annonce i Sjællandske mandag d. 10. maj 2023, altså syv dage før seneste frist.
 • Malene Lund og Finn Aaberg valgt som stemmetællere uden modkandidater.

 

2. Aflæggelse af beretning om bestyrelsens arbejde ved formanden

 

 • Formandens beretning lå fysisk på bordene. Den blev taget til efterretning af forsamlingen uden spørgsmål.

 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

 

 • Underskud på cirka DKK 71.000, hvilket er tilfredsstillende. DKK 1.670.000 i omsætning. Egenkapitalen pr. 30.04.2023 ser fornuftig ud. Julestævnet gav DKK 150.000 i overskud. Vi foreslår at nedsætte kontingenterne, så den gode økonomi kommer medlemmerne til gode. Midlerne er deponeret på konti, kassebeholdning og i lagerbeholdning. Sponsorerne har været vedholdende, men de bliver svære at fastholde i fremtiden.
 • Regnskabet blev godkendt uden yderligere spørgsmål.

 

4. Fremlæggelse af kommende års budget

 

 • Der budgetteres med et underskud på cirka DKK 65.000.
 • Forventet omsætning: DKK 720.000
 • Omsætning lavere end normalt, da banko er lukket.

 

5. Fastsættelse af kontingenter

 

 • Bestyrelsen foreslår kontingenterne nedsat i 2023/2024 til følgende:

Hold

Årgange

Pris

Hold

Årgange

Pris

Trille & Trolle (U3)

2020-xxxx

2 x 150

U19

2004-2005

1 x 300

U4/U5/U6 Mini Mix

2017-2018-2019

1 x 300

Dame Senior 1+2

xxxx-2003

2 x 650

U7/U8 Mini Mix

2015-2016

1 x 300

Dame Senior 3

xxxx-2003

1 x 500

U9/U10/U11

2012-2013-2014

1 x 300

Herre Senior 1+2

xxxx-2003

2 x 850

U13

2010-2011

1 x 300

Herre Senior 3

xxxx-2003

1 x 500

U15

2008-2009

1 x 300

Passive medlemmer

xxxx-2003

1 x 100

U17

2006-2007

1 x 300

Aktive i bestyrelsen

xxxx-2003

1 x 300

 • Kontingenterne for kommende sæson blev enstemmigt vedtaget uden ændringsforslag.

 

6. Udvalgenes beretning

 

 • Ungdom: Beretningen ligger fysisk på bordene. Ingen spørgsmål fra forsamlingen.
 • Banko: Stoppede med udgangen af 2022 af økonomiske årsager og mangel på frivillige.
 • Sponsor: Der har været afholdt to arrangementer, og ellers har formanden og kassereren berørt emnet i deres beretninger.

 

Alle beretninger taget til efterretning.

 

7. Drøftelse af kommende års arbejde

 

 • Grøn Koncert 20/7 og Vi Elsker 90’erne i Næstved 12/8
 • Salg af Bambusa-strømper
 • Fokus på medlemsrekruttering ved samarbejde med kommunen, daginstutionerne og Holberg-skolen
 • To sponsor-arrangementer ultimo september og primo januar (nytårskur)
 • DTH Julecup 2023 for U9-U15 ultimo december
 • Klubdag for ungdom med musik og speaker ultimo januar

 

8. Indkomne forslag

 

 • Ingen.

 

9. Valg af formand

 

 • Udgår, da formanden kun er på valg i lige år.

 

10. Valg af kasserer

 

 • Den siddende kasserer, Inger Skjærbæk, var villig til genvalg, og blev valgt uden modkandidater for de kommende to sæsoner.

 

11. Valg af bestyrelse + 2 suppleanter

 

 • Der skal i ulige år vælges tre menige medlemmer for en 2-årig periode. Derudover skal der findes endnu et menigt medlem for en 1-årig periode, da Helle Sigersen afgår uden for tur. Kasper Drost Larsen, Pia Madsen og Julie Kjeldsen stiller op til en ny 2-årig periode. Alle valgt uden modkandidater. Henriette Arvedsen stiller op til en 1-årig periode. Henriette valgt uden modkandidater.
 • Runa Aalykke Larsen og Helle Sigersen stiller op som suppleanter. Begge blev valgt uden modkandidater.

 

Bestyrelsens sammensætning i 2023/2024:

 

 • Morten Andersen, formand
 • Inger Skjærbæk, kasserer (genvalgt)
 • Kristian Egebæk Mortensen, medlem
 • Rico Jørgensen, medlem
 • Henrik Sigersen, medlem
 • Kasper Drost Larsen, medlem (genvalgt)
 • Pia Madsen, medlem (genvalgt)
 • Julie Kjeldsen, medlem (genvalgt)
 • Henriette Arvedsen, medlem (nyvalgt)
 • Runa Aalykke Larsen, suppleant (genvalgt)
 • Helle Sigersen, suppleant (nyvalgt)
 • Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde.

 

 

 

12. Valg af udvalg

 

 • Lægges over til den nye bestyrelse.

 

13. Valg af revisor + suppleant

 

 • Jette Andersen genvalgt som revisor uden modkandidater.
 • Maria Andersen genvalgt som revisorsuppleant uden modkandidater.

 

14. Eventuelt

 

 • Dirigenten takkede for god ro og orden, nedlagde sit hverv og gav herefter ordet til formanden for en afsluttende kommentar.
 • Formanden: Tak til dirigenten for at holde god ro og orden. Tak for samarbejdet til de afgående trænere. Tak til Helle Sigersen for samarbejdet i bestyrelsen.

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 19:15.