Gå til hoved-indhold

Generalforsamling i DTH

Referat af ordinær generalforsamling i DTH, mandag d. 27. maj 2024 kl. 19:00

 

Velkomst ved formand, Morten Andersen.

 

Antal fremmødte: 11, heraf 8 fra bestyrelsen + én suppleant – i alt 11 stemmer repræsenteret.

 

Fraværende fra bestyrelsen: Julie Kjeldsen, Runa Larsen (suppleant).

 

 1. Valg af dirigent, samt stemmetællere
 • Kristian Egebæk Mortensen valgt som dirigent uden modkandidater.
 • Rico Jørgensen udpeget som referent.
 • Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet ved annonce i Sjællandske mandag d. 6. maj 2023, altså syv dage før seneste frist.
 • Kasper Drost og Henrik Sigersen valgt som stemmetællere uden modkandidater.
 1. Aflæggelse af beretning om bestyrelsens arbejde ved formanden
 • Formandens beretning lå fysisk på bordene. Den blev taget til efterretning af forsamlingen uden spørgsmål og kommentarer.
 1. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 • Anvendt mange midler på spilletøj og tryk i denne sæson. Der skal strammes lidt op i den nye sæson. Underskud på cirka DKK 329.000. DKK 1.1551.000 i omsætning. Egenkapitalen pr. 30.04.2024 ser fornuftig ud. Midlerne er deponeret på konti, kassebeholdning og i lagerbeholdning.
 • Regnskabet blev godkendt uden yderligere spørgsmål og kommentarer.
 1. Fremlæggelse af kommende års budget
 • Budgetteret overskud: DKK 3.200
 • Forventet omsætning: DKK 895.000
 • Spørgsmål: Hvorfor er julestævne-omsætningen sat så konservativt?
 • Svar: Vi havde en ekstraordinær stor omsætning i 2023-udgaven, da vi slog rekord i antal hold.
 1. Fastsættelse af kontingenter
 • Bestyrelsen foreslår kontingenterne i 2024/2025 fastsat til følgende:

Hold

Årgange

Pris

Hold

Årgange

Pris

Trille & Trolle (U3)

2021-xxxx

1 x 300

U19

2005-2006

1 x 900

U4/U5/U6 Mini Mix

2018-2019-2020

1 x 500

Dame Senior 1+2

xxxx-2004

2 x 750

U7/U8/U9 Mini Mix

2015-2016-2017

1 x 500

Dame Senior 3

xxxx-2004

1 x 500

U11

2013-2014

1 x 900

Herre Senior 1+2

xxxx-2004

2 x 950

U13

2011-2012

1 x 900

Herre Senior 3

xxxx-2004

1 x 500

U15

2009-2010

1 x 900

Passive medlemmer

xxxx-2004

1 x 100

U17

2007-2008

1 x 900

Aktive i bestyrelsen

xxxx-2004

1 x 300

 • Kontingenterne for kommende sæson blev enstemmigt vedtaget uden ændringsforslag.
 1. Udvalgenes beretning
 • Ungdom: Beretningen lå fysisk på bordene. Ingen spørgsmål fra forsamlingen.
 • Sponsor: Der har været afholdt to arrangementer for de cirka 60 forskellige sponsorer, og begge arrangementer var ”udsolgt”. Ellers har formanden og kassereren berørt emnet i deres respektive beretninger. Formanden skriftligt og kassereren mundtligt i forbindelse med fremlæggelsen af årsregnskabet.

 

Alle beretninger blev taget til efterretning.

 

 1. Drøftelse af kommende års arbejde
 • Grøn Koncert 26/7, hvor seniorspillerne hjælper til.
 • Fortsat fokus på medlemsrekruttering ved samarbejde med kommunen, daginstutionerne og Holberg-skolen.
 • To sponsor-arrangementer ultimo september og primo januar (nytårskur).
 • Forsøger opstart af erhvervsnetværk med fokus på fyraftensmøder med fagligt indhold.
 • DTH Julecup 2024 for U8-U19 ultimo december.
 • Klubdag for ungdom med musik og speaker ultimo januar.
 • Ambitionerne for herreholdene er toppen af 3. division og danmarksserien. For damerne er det forbliven i danmarksserien og fastholdelse af et andethold i serie 2.
 1. Indkomne forslag
 • Menigt bestyrelsesmedlem, Rico Jørgensen, havde på mail af 19. maj 2024 fremsendt forslag til ændring af seks punkter i vedtægterne.

 

                 §3 - Forbund

 

                 Nuværende ordlyd: Klubben er tilsluttet forbundene DHF, HRØ, DGI og KFUM, hvis love        og vedtægter den fuldt ud anerkender.

                

                 Nyt forslag: Klubben er tilsluttet forbundene DanskHåndbold, DanskHåndbold Øst, DGI         og KFUM, hvis love og vedtægter den fuldt ud anerkender.

                

                 Motivation: DHF og HRØ har i 2024 ændret navn.

 

                 §7, stk. 4 – Klubbens bestyrelse

 

                 Nuværende ordlyd: Bestyrelsesmedlemmers udmeldelse skal ske skriftligt til den øvrige                  bestyrelse.

 

                 Nyt forslag: Punktet slettes.

 

                 Motivation: Punktet anvendes ikke i praksis.

 

                 §9, stk. 4 – Udvælgelse af bestyrelse

 

                 Nuværende ordlyd: Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, såvel aktive som passive,            der er fyldt 18 år.

 

                 Nyt forslag: Valgbar til bestyrelsen er personer, der er fyldt 18 år.

 

                 Motivation: Det faktum, at kun medlemmer af klubben kan stille op til bestyrelsen,                  umuliggør valg af eksempelvis forældre eller andre relevante personer til bestyrelsen.

 

                 §10, stk. 1 – Den ordinære generalforsamling

 

                 Nuværende ordlyd: Klubben afholder ordinær generalforsamling hvert år i maj måned,          efter denne er indvarslet mindst 14 dage forud i pressen.

                

                 Nyt forslag: Klubben afholder ordinær generalforsamling hvert år i maj måned, efter            denne er indvarslet mindst 14 dage forud på klubbens sociale platforme på internettet                 og/eller hjemmeside.

                

                 Motivation: Færre og færre læser fysiske aviser og klubbens målgruppe befinder sig i                  stigende grad på de sociale platforme.

                                  

                 §14, stk. 3 – Ekstraordinær generalforsamling

                

                 Nuværende ordlyd: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger               efter at kravet herom er modtaget, og skal indvarsles i dagspressen af bestyrelsen      senest otte dage inden afholdelsen med oplysning om dagsorden.

                

                 Nyt forslag: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter at             kravet herom er modtaget, og skal indvarsles på klubbens sociale platforme på          internettet og/eller hjemmeside af bestyrelsen senest 14 dage inden afholdelsen med   oplysning om dagsorden.

                

                 Motivation: Færre og færre læser fysiske aviser og klubbens målgruppe befinder sig i                  stigende grad på de sociale platforme. Fristen ændres også til 14 dage i stedet for otte      dage, da det ellers er i modstrid med §19 vedrørende klubbens opløsning.

                                  

                 §19 – Ved klubbens opløsning

                

                 Nuværende ordlyd: Klubben kan opløses, når opløsningen er vedtaget på to på                  hinanden følgende lovligt indvarslede generalforsamlinger og med mindst 14 dages              varsel, og 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Ved klubbens opløsning    tilfalder alle aktiver og passiver Sorø Kommune, som er forpligtet til at indefryse alle                  midler til opstart af en ny håndboldforening i Dianalund.

                

                 Nyt forslag: Klubben kan opløses, når opløsningen er vedtaget på to på hinanden                  følgende lovligt indvarslede ekstraordinære generalforsamlinger og med mindst 14               dages varsel, og 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Der skal være       mindst 14 dages mellemrum mellem de to ekstraordinære generalforsamlinger. Dog                bør de indvarsles samtidigt. Hvis forslaget om opløsning bliver nedstemt på den første                 ekstraordinære generalforsamling, aflyses den anden ekstraordinære generalsamling             som naturlig konsekvens heraf. Et nyt krav om opløsning af foreningen kan herefter                   tidligst fremsættes efter to måneder fra første ekstraordinære generalforsamling. Ved                  klubbens opløsning tilfalder alle aktiver og passiver Sorø Kommune, som er forpligtet           til at indefryse alle midler til opstart af en ny håndboldforening i Dianalund.

                

                 Motivation: Opstramning af varsler og præcisering af ordlyd.

 

 • Alle ændringer vedtaget enstemmigt.
 1. Valg af formand
 • Den siddende formand, Morten Andersen, var villig til genvalg, og blev valgt uden modkandidater for de kommende to sæsoner.
 1.  Valg af kasserer
 • Udgår, da kassereren kun er på valg i ulige år.
 1.  Valg af bestyrelse + 2 suppleanter
 • Der skal i lige år vælges fire menige bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. Kristian Egebæk, Rico Jørgensen, Henrik Sigersen og Steffen Hoffmann Andersen stiller alle op til en 2-årig periode. Alle valgt uden modkandidater.
 • Helle Sigersen og Henriette Arvedsen stiller op som suppleanter. Begge blev valgt uden modkandidater.

 

 

 

 

 

Bestyrelsens sammensætning i 2024/2025:

 

 • Morten Andersen, formand (genvalgt)
 • Inger Skjærbæk, kasserer
 • Kristian Egebæk Mortensen, medlem (genvalgt)
 • Rico Jørgensen, medlem (genvalgt)
 • Henrik Sigersen, medlem (genvalgt)
 • Kasper Drost Larsen, medlem
 • Pia Madsen, medlem
 • Julie Kjeldsen, medlem
 • Steffen Hoffman Andersen, medlem (nyvalgt)
 • Helle Sigersen, suppleant (genvalgt)
 • Henriette Arvedsen, suppleant (nyvalgt)
 • Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde.
 1.  Valg af udvalg
 • Lægges over til den nye bestyrelse.
 1.  Valg af revisor + suppleant
 • Jette Andersen genvalgt som revisor uden modkandidater.
 • Maria Andersen genvalgt som revisorsuppleant uden modkandidater.
 1.  Eventuelt
 • Dirigenten takkede for god ro og orden, nedlagde sit hverv og gav herefter ordet til formanden for en afsluttende kommentar.
 • Formanden: Tak til dirigenten for at holde god ro og orden.

 

 • Generalforsamlingen sluttede kl. 19:30.

Formandsberetning – sæson 2023/24
Sport, Leg & Fællesskab

Dianalund d. 17/04-2024
Sæsonen 2023/24

Herrer 1 sluttede på en flot tredjeplads i 3. division. Målsætningen var top-2 med oprykning eller kval-kampe om oprykning til følge, men det lykkedes desværre ikke.

Herrer 2 sluttede ligeledes på en flot tredjeplads i danmarksserien. Målet med Herrer 2 var at slutte i top-5 i rækken, så det er godkendt for sæsonen.

Herrer 3 spillede i serie 2 før jul og vandt puljen og spillede efter jul i serie 2A, hvor de sluttede på en tredjeplads. Herrer 3 er et hyggehold, og vi må håbe de til den nye sæson stadig har tid og lyst til at spille.

Dame 1 sluttede på førstepladsen i serie 1 og sikrede sig dermed oprykning til danmarksserien og blev endda regionsmester med en imponerende stor sejr i finalen. Stort tillykke til hele dametruppen og trænerteamet.

Dame 2 sluttede på førstepladsen i serie 2 før jul og spillede i serie 2A efter jul, hvor de sluttede på en fjerdeplads. Dame 2 har været lidt udfordrede på spillere efter jul, så jeg håber, der til den nye sæson ville komme lidt flere spillere til.

Der skal lyde et stort tillykke til dame-afdelingen med de flotte resultater i år.

Herrer 1 har til den nye sæson fået ny træner, nemlig Jan Erik Djurhus, så jeg vil derfor gerne takke Jano Wad for kampen i denne sæson som cheftræner for Herrer 1.

Michael Grøhn forsætter på tredje sæson som træner for Herrer 2.

Karsten Valbjørn forsætter som Herre Senior-ansvarlig.

Som Dame Senior-trænere forsætter Lars Ørting Jørgensen og Patrick Hermansen med det flotte arbejde, de har gang i.

DTH Julecup 2023 blev en kæmpe succes, da vi slog rekorden. Hele 104 hold, 1200 deltagere, tre forskellige overnatningssteder, 150 frivillige, seks haller i Sorø Kommune og to haller i Kalundborg Kommune. Derfor har styregruppen besluttet, der også skal være julestævne i næste sæson. Tusind tak for den store opbakning og hjælp, det kræver at løfte denne store opgave.

Vi har som frivillige deltaget i Grøn Koncert og Vi Elsker 90’erne, hvor der er tjent penge til klubben. Grøn Koncert skal klubben også deltage i til den nye sæson.

Ungdomsformanden vil i sin egen beretning fortælle om sæsonen i ungdomsafdelingen.

Til sidst vil jeg takke alle sponsorer for den store støtte, I har givet klubben. Havde klubben ikke fået jeres støtte, ville det aldrig kunne lade sig gøre at nå de mål, vi har nået, så kæmpe TAK.

Jeg vil også takke alle trænere, frivillige hjælpere og bestyrelsen. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer allesammen.

 

Med disse ord vil jeg afslutte formandsberetningen for denne sæson.

Med sportslig hilsen
Morten Andersen
Formand, DTH

Indledning

Sidste år beklagede vi os i disse linjer, at medlemstallet i ungdommen var historisk lavt. Det så yderst kritisk ud! Det ses også af nedenstående liste over ungdomsmedlemmer de seneste 10 sæsoner. I denne sæson afholdt vi igen HåndboldKaravanen i samarbejde med Holbergskolen og DanskHåndbold Øst. Om det har givet alle de nye medlemmer i ungdommen, vi kan konstatere, kan være svært at sige, men det har forhåbentligt været medvirkende til det. Håndbolden blev i hvert fald præsenteret for mere end 100 elever i 1. til 4. klasse. Faktum er, at vi har modtaget næsten 50 nye børn i DTH, og med den afgang man aldrig kan undgå, har vi alligevel næsten fordoblet antallet i forhold til sidste sæson. Det er vi rigtigt glade og taknemmelige for.

DTH Ungdom

Drenge

Piger

I ALT

2023/2024

47

23

70

2022/2023

25

12

37

2021/2022

31

23

54

2020/2021

34

30

64

2019/2020

45

28

73

2018/2019

85

37

122

2017/2018

62

29

91

2016/2017

95

35

130

2015/2016

60

35

95

2014/2015

68

37

105

 

I denne sæson kunne vi konstatere stor kontinuitet i trænerstaben, da alle fortsatte fra sæsonen 2022/2023. Julie Kjeldsen for Trille & Trolle, Nanna Molberg for U4/U5/U6 Mini Mix, Rico Jørgensen for U9/U10/U11 Drenge og Michael Hansen/Finn Aaberg for U15 Drenge. Ind for det nye U7/U8 Mini Mix-hold kom Michael Marstrand, tidligere dame senior-træner i DTH for efterhånden 10 år siden. Som hjælpere fik han Liv Nielsen og Laura Jørgensen. Også Trille & Trolle havde en hjælper, da Ronja Hansen på anden sæson assisterede Julie Kjeldsen. Hos U4/U5/U6 Mini Mix indtrådte også Lea Holm som hjælpetræner. Såvel hun som træner, Nanna Molberg, måtte dog begge stoppe trænergerningen omkring 1. februar, hvorefter Nicolai Alvagård og Tina Mortensen tog over og kørte sæsonen færdig. Stor tak for det. Det skal også nævnes, at vores fælles U15 Piger med Løve-Høng blev løbet i gang med Peter Andersen som DTH’s repræsentant i den fælles trænerstab, men i løbet af sæsonen overlod han tøjlerne til Simone Christensen, der færdiggjorde sæsonen.Generelt en kæmpe tak til alle ungdomstrænerne i denne sæson. I har ydet en stor indsats. Ikke mindst i forbindelse med alle de nye medlemmer, vi har modtaget i denne sæson.

 

Årets gang i DTH Ungdom

Alle hold begyndte traditionen tro træningen ultimo august/primo september. Således også Trille & Trolle, der havde første træning 26/8 og i alt nåede at mødes ni lørdage henover sæsonen – med afslutning 6/4. I denne sæson har fremmødet været meget mere stabilt og holdet tæller nu et tocifret antal glade børn.

U4/U5/U6 Mini Mix beholdt i sæsonen sit stabile antal børn fra sidste sæson, og der har været et fint fremmøde til den ugentlige træning. Som nævnt på foregående side var der trænerskifte i foråret, men det havde heldigvis ingen betydning for holdet.

U7/U8 Mini Mix, der jo som tidligere beskrevet fik ny træner, ikke mindre end tredoblede antallet af aktive, og holdet deltog da også i rigtigt mange DGI-stævner hen over sæsonen. Især hjemmebanestævnet i Holberg-hallen lørdag d. 27. januar, hvor der blev spillet på hele tre baner samtidigt, blev en oplevelse ud over det sædvanlige. Det kan især ses i spillet på banen, at børnene har udviklet sig rigtigt flot i løbet af vintersæsonen, og der er fuld fart på, når de løber frem og tilbage på minibanerne.

U9/U10 Drenge fik heldigvis tilføjet en god håndfuld nye spillere i denne sæson, så der har været 12 stabile drenge. Før jul deltog holdet primært i stævner. U9 hos DGI og U10 hos DanskHåndbold Øst (DHØ), mens man efter jul deltog i en decideret U11-række på laveste niveau under netop DHØ. Her blev der spillet enkeltkampe á 2x20 minutter. For drengene en ny udfordring, der gav både op- og nedture, men også ruster dem til den kommende sæson, hvor de bliver de ældste i årgangen. Holdet deltog også i DTH Julecup 2023.

U15 Piger gik i år i samarbejde med vores kære venner og naboer fra Løve-Høng Håndbold, da begge klubber havde svært ved at samle hold. Der blev trænet i Høng om mandagen og i Dianalund om torsdagen, men holdet havde det særdeles svært i turneringen. Mange spillere var helt nye og trænerne havde et stort arbejde foran sig. Derfor blev det besluttet, at holdet ikke skulle spille turnering efter jul, men blot fokusere på træningen. Dog deltog man i DTH Julecup mellem jul og nytår. Holdet fik kørt sæsonen fint færdig, og dermed ophører holdsamarbejdet med Løve-Høng omkring U15 Pigerne også for denne gang. Primært pga. spillermangel. Tak til Løve-Høng for et konstruktivt samarbejde.

U15 Drenge rakte i denne sæson ud efter stjernerne, og tilmeldte sig niveaustævner både i 1. division, der er øverste række, og 2. division. Her ydede holdet generelt en fin indsats, hvor det blev til en enkelt sejr. Derfor blev vi enige om at melde holdet til netop 1. division. Inden turneringen gik i gang deltog holdet også i Næstved Cup. Men 1. division blev, måske som forudset, en stor mundfuld, men drengene høstede værdifulde erfaringer med det øverste niveau på Sjælland. Efter jul spillede drengene derfor i 2. division A, hvor de sluttede på en fin andenplads i puljen efter det ubesejrede tophold. Drengene deltog naturligvis også i DTH Julecup, hvor de ganske flot nåede finalen. Traditionen tro afsluttede holdet sæsonen med deltagelse i et afslutningsstævne. Igen i år blev det Hillerød Påskecup. Drengene træner videre, nu som U17, frem mod sommerferien, hvor de også deltager i indendørs sommerturnering. Vi håber, at holdet – trods eventuelle spillere på efterskole – kan holde sammen også i den nye sæson.

DTH Julecup slog i øvrigt rekord i 2023, hvor hele 104 hold var tilmeldt. 15 hold flere end den hidtidige rekord. Også her havde vi et samarbejde med Løve-Høng, der lagde haller til U9- og U11-kampe alle tre dage. Et rigtigt fint samarbejde, som – satser vi på – kører videre i næste udgave af DTH Julecup. Vi oplevede også den glæde, at såvel TV 2 Øst som DR P4 Sjælland var forbi på førstedagen for at rapportere fra stævnet. I øvrigt også en stor tak i disse spalter skal lyde til spillere, ledere, dommere, frivillige, forældre og resten af styregruppen bag DTH Julecup.

Søndag d. 4. februar afholdt vi igen den årlige ”Klubdag”, hvor der var indløb, lysshow, røg, musik og speaker ved alle kampene i Holberg-hallen. Således også ved ungdommens kampe.

Sæsonen sluttede med en fælles lasagne-dag torsdag d. 11/4, hvor alle fra U7 til U15 var forbi for at spise et stykke eller to i Holberg-hallens cafeteria. En hyggelig dag med håndbold i hallen og aftensmad i ”Tutten”.

 

Det sportslige

Nedenfor ses de kolde fakta fra denne sæsons turnering under DanskHåndbold Øst.

Hold

Række

Placering

Kampe

Point

Bemærkninger

U15 Drenge

1. Div.

0/4

6

0/12

Før jul

U15 Drenge

2. Div. A

2/5

8

8/16

Efter jul

U15 Piger

B

4/4

6

0/12

m/ Løve-Høng

U11 Drenge

D

5/6

10

6/20

-

De mindste årgange, Trille & Trolle og U4/U5/U6 Mini Mix har udelukkende mødtes til træning, mens U7/U8 Mini Mix har deltaget ved ministævner under DGI med stor succes.

 

Fremtiden

De fleste ungdomstrænere ser heldigvis ud til at fortsætte. Hos U10/U11 Drenge leder vi dog som udgangspunkt efter en ny træner, da vi håber på, holdet kan gå fra én ugentlig træning til to. Vi vil fastholde HåndboldKaravanen i sæsonstarten, hvis DanskHåndbold Øst udvælger os igen. Vi er i fast dialog med kommunens idrætskonsulent og Holbergskolen, og vi arbejder på at udvide konceptet til øvrige af kommunens folkeskoler.

Man er aktuelt ved at bygge en ny børnehave tæt på Holberg-hallen og vi håber med tiden at indgå et samarbejde med denne, så vi kan fremvise for børnene (og forældrene) hvilken fantastisk idræt, håndbold kan være.

I forlængelse af sæsonen 2023/2024 forsøger vi at oprette et nyt hold for U13 Piger, altså for spillere født i 2011 og 2012. Det har fået en god begyndelse, og vi håber, det når flyvehøjde nok til også at fortsætte efter sommerferien.

Naturligvis vil vi også fortsat tilbyde vores egne ungdomshold at deltage helt GRATIS i DTH Julecup.

Alle, der kunne være interesseret i at hjælpe til med ungdomsarbejdet i den kommende sæson, skal være mere end velkomne til at kontakte klubben. Vi har brug for alle kræfter.

Tak for denne sæson og med ønsket om en endnu bedre sæson 2024/2025.

Referat af ordinær generalforsamling i DTH, mandag d. 31. maj 2023 kl. 19:00

 

Velkomst ved formand, Morten Andersen.

 

Antal fremmødte: 12, heraf 8 fra bestyrelsen + én suppleant – i alt 10 stemmer repræsenteret.

 

Fraværende fra bestyrelsen: Julie Kjeldsen.

 

1. Valg af dirigent, samt stemmetællere

 

 • Kristian Egebæk Mortensen valgt som dirigent uden modkandidater.
 • Rico Jørgensen udpeget som referent.
 • Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet ved annonce i Sjællandske mandag d. 10. maj 2023, altså syv dage før seneste frist.
 • Malene Lund og Finn Aaberg valgt som stemmetællere uden modkandidater.

 

2. Aflæggelse af beretning om bestyrelsens arbejde ved formanden

 

 • Formandens beretning lå fysisk på bordene. Den blev taget til efterretning af forsamlingen uden spørgsmål.

 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

 

 • Underskud på cirka DKK 71.000, hvilket er tilfredsstillende. DKK 1.670.000 i omsætning. Egenkapitalen pr. 30.04.2023 ser fornuftig ud. Julestævnet gav DKK 150.000 i overskud. Vi foreslår at nedsætte kontingenterne, så den gode økonomi kommer medlemmerne til gode. Midlerne er deponeret på konti, kassebeholdning og i lagerbeholdning. Sponsorerne har været vedholdende, men de bliver svære at fastholde i fremtiden.
 • Regnskabet blev godkendt uden yderligere spørgsmål.

 

4. Fremlæggelse af kommende års budget

 

 • Der budgetteres med et underskud på cirka DKK 65.000.
 • Forventet omsætning: DKK 720.000
 • Omsætning lavere end normalt, da banko er lukket.

 

5. Fastsættelse af kontingenter

 

 • Bestyrelsen foreslår kontingenterne nedsat i 2023/2024 til følgende:

Hold

Årgange

Pris

Hold

Årgange

Pris

Trille & Trolle (U3)

2020-xxxx

2 x 150

U19

2004-2005

1 x 300

U4/U5/U6 Mini Mix

2017-2018-2019

1 x 300

Dame Senior 1+2

xxxx-2003

2 x 650

U7/U8 Mini Mix

2015-2016

1 x 300

Dame Senior 3

xxxx-2003

1 x 500

U9/U10/U11

2012-2013-2014

1 x 300

Herre Senior 1+2

xxxx-2003

2 x 850

U13

2010-2011

1 x 300

Herre Senior 3

xxxx-2003

1 x 500

U15

2008-2009

1 x 300

Passive medlemmer

xxxx-2003

1 x 100

U17

2006-2007

1 x 300

Aktive i bestyrelsen

xxxx-2003

1 x 300

 • Kontingenterne for kommende sæson blev enstemmigt vedtaget uden ændringsforslag.

 

6. Udvalgenes beretning

 

 • Ungdom: Beretningen ligger fysisk på bordene. Ingen spørgsmål fra forsamlingen.
 • Banko: Stoppede med udgangen af 2022 af økonomiske årsager og mangel på frivillige.
 • Sponsor: Der har været afholdt to arrangementer, og ellers har formanden og kassereren berørt emnet i deres beretninger.

 

Alle beretninger taget til efterretning.

 

7. Drøftelse af kommende års arbejde

 

 • Grøn Koncert 20/7 og Vi Elsker 90’erne i Næstved 12/8
 • Salg af Bambusa-strømper
 • Fokus på medlemsrekruttering ved samarbejde med kommunen, daginstutionerne og Holberg-skolen
 • To sponsor-arrangementer ultimo september og primo januar (nytårskur)
 • DTH Julecup 2023 for U9-U15 ultimo december
 • Klubdag for ungdom med musik og speaker ultimo januar

 

8. Indkomne forslag

 

 • Ingen.

 

9. Valg af formand

 

 • Udgår, da formanden kun er på valg i lige år.

 

10. Valg af kasserer

 

 • Den siddende kasserer, Inger Skjærbæk, var villig til genvalg, og blev valgt uden modkandidater for de kommende to sæsoner.

 

11. Valg af bestyrelse + 2 suppleanter

 

 • Der skal i ulige år vælges tre menige medlemmer for en 2-årig periode. Derudover skal der findes endnu et menigt medlem for en 1-årig periode, da Helle Sigersen afgår uden for tur. Kasper Drost Larsen, Pia Madsen og Julie Kjeldsen stiller op til en ny 2-årig periode. Alle valgt uden modkandidater. Henriette Arvedsen stiller op til en 1-årig periode. Henriette valgt uden modkandidater.
 • Runa Aalykke Larsen og Helle Sigersen stiller op som suppleanter. Begge blev valgt uden modkandidater.

 

Bestyrelsens sammensætning i 2023/2024:

 

 • Morten Andersen, formand
 • Inger Skjærbæk, kasserer (genvalgt)
 • Kristian Egebæk Mortensen, medlem
 • Rico Jørgensen, medlem
 • Henrik Sigersen, medlem
 • Kasper Drost Larsen, medlem (genvalgt)
 • Pia Madsen, medlem (genvalgt)
 • Julie Kjeldsen, medlem (genvalgt)
 • Henriette Arvedsen, medlem (nyvalgt)
 • Runa Aalykke Larsen, suppleant (genvalgt)
 • Helle Sigersen, suppleant (nyvalgt)
 • Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde.

 

 

 

12. Valg af udvalg

 

 • Lægges over til den nye bestyrelse.

 

13. Valg af revisor + suppleant

 

 • Jette Andersen genvalgt som revisor uden modkandidater.
 • Maria Andersen genvalgt som revisorsuppleant uden modkandidater.

 

14. Eventuelt

 

 • Dirigenten takkede for god ro og orden, nedlagde sit hverv og gav herefter ordet til formanden for en afsluttende kommentar.
 • Formanden: Tak til dirigenten for at holde god ro og orden. Tak for samarbejdet til de afgående trænere. Tak til Helle Sigersen for samarbejdet i bestyrelsen.

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 19:15.